گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. (ابن سینا)

آقاي  مهندس اماني سرگروه ورامين ، خانم مهندس اميري سرگروه قطب پاكدشت ،خانم مهندس رياحين سرگروه قطب رباط كريم ،خانم مهندس رضايي استان البرز( قطب كرج) ،و خانم مهندس مرادي از شهرري

و نيز از هنرآموز گرامي آقاي مهندس بهنام اميري كه نهايت همكاري و همياري را با گروه كامپيوتر اداره كل داشته اند.

 


نویسنده: سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای - آجورلو ׀ تاریخ: 21 آذر 1389برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , computergroup.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com